تعرفه تبلیغات محیطی

پرتابل

1,400,000
تومان
سطح دو

تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد

بیلبورد

5,500,000
تومان
سطح دو

تعرفه تبلیغات محیطی بین بلواری

تبلیغات محیطی بین بلواری

45,000
تومان
دو رو

نکته :تعرفه های ذکر شده به صورت پایه می باشد و بعد از صحبت های انجام شده با مشتری امکان افزایش و حتی کاهش نیز وجود دارد.

نکته : پایه بین بلواری روزی 30000 تومان می باشد و هزینه چاپ بنر به صورت جداگانه محاسبه می شود.