تعرفه طراحی لوگو

طراحی لوگو

150,000
تومان
سطح دوم

تعرفه طراحی هویت برند

هویت برند

600,000
تومان
سطح دو

تعرفه طراحی پوستر

طراحی پوستر

150,000
تومان
سطح دو

تعرفه طراحی بنر تبلیغاتی

بنر تبلیغاتی

150,000
تومان
سطح دو

تعرفه طراحی پرتابل و بیلبورد تبلیغاتی

پرتابل و بیلبورد تبلیغاتی

300,000
تومان
سطح دو

تعرفه طراحی تراکت یک رو

تراکت یک رو

100,000
تومان
سطح دو

تعرفه طراحی تراکت دو رو

تراکت دو رو

150,000
تومان
سطح دو

تعرفه طراحی ست اداری اختصاصی

ست اداری اختصاصی

700,000
تومان
سطح دو

نکته :تعرفه های ذکر شده به صورت پایه می باشد و بعد از صحبت های انجام شده با مشتری امکان افزایش و حتی کاهش نیز وجود دارد.